Poradní sbor hygieny práce a pracovního lékařství náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví MZ ČR a hlavní hygieničky České republiky

Účel zřízení

Ministerstvo zdravotnictví, které v souladu s § 80 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ochrany podpory veřejného zdraví řídí a kontroluje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví, odpovídá za tvorbu a uskutečňování národní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a řídí a kontroluje její plnění, dále jednou za 5 let hodnotí zdravotní stav obyvatelstva a jeho vývoj z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a na základě provedeného hodnocení stanoví priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, řídí a kontroluje krajské hygienické stanice, rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských hygienických stanic zřizuje „Poradní sbor hygieny práce a pracovního lékařství náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky České republiky“.

Předmět činnosti

Jednání poradního sboru organizačně zajišťuje a další činnosti nezbytné pro činnost tohoto sboru vykonává odbor Ministerstva zdravotnictví určený Organizačním řádem Ministerstva zdravotnictví, tedy odbor ochrany veřejného zdraví, v jehož působnosti je tvorba podkladů k celostátní koncepci ochrany veřejného zdraví v oboru hygiena práce a pracovního lékařství; příprava podkladů k rozhodování o mimořádných opravných opatřeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví v oboru hygiena práce a pracovního lékařství; dále hodnocení stavu a vývoje pracovního prostředí a tvorba opatření na úseku ochrany zdraví při práci; příprava odborných podkladů pro zprávy a návrhy pro Parlament České republiky, Vládu České republiky i ostatní orgány v oboru hygiena práce; přezkum postupu krajských hygienických stanic při plnění úkolů dotčeného správního úřadu podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání; příprava odborných podkladů pro standardizaci odborných postupů v oboru hygiena práce; příprava návrhů právních předpisů, zpracování stanovisek a postupů k jejich aplikaci; spolupráce s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dalšími orgány, institucemi a subjekty Evropské unie.

Datum zřízení

1. 10. 2020

Termíny jednání

min. 2x ročně

Poslední aktualizace

11. 11. 2022 14:45:43

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace