Centrální koordinační skupina Národního antibiotického programu

Sekce

-

Útvar

-

Účel zřízení

realizace a koordinace Národního antibiotického programu

Předmět činnosti

Centrální koordinační skupina Národního antibiotického programu (dále jen „CKS NAP“) je externím meziresortním a mezisektorovým poradním orgánem ministra. Hlavní činností je tvorba a koordinace dlouhodobé strategie Národního antibiotického plánu (dále jen „NAP“) a jeho akčního plánu, který předkládá ministru zdravotnictví. Následně jej schvaluje Vláda ČR. CKS NAP zejména: - formuluje dlouhodobou strategii NAP a jeho akční plán, včetně konkrétních aktivit, navrhuje nezbytné zdroje a podmínky jejich realizace, - předkládá strategické dokumenty ke schválení MZd, - dohlíží na realizaci aktivit, včetně příslušných projektů a pravidelně hodnotí jejich výsledky, - koordinuje informování a vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti uvážlivého používání antibiotik a antibiotické rezistence nezávisle na farmaceutickém průmyslu, - zajišťuje distribuci informací o činnosti a prioritách NAP, - připravuje návrhy legislativního a metodického zajištění činnosti NAP - ve spolupráci se Subkomisí pro antibiotickou politiku ČLS JEP, formuluje zásady národní antibiotické politiky včetně doporučených postupů a podporuje jejich implementaci, - Koordinuje spolupráci institucí, organizací a dalších subjektů zainteresovaných v oblasti uvážlivého používání antibiotik, prevence a kontroly antibiotické rezistence - zpracovává průběžné a závěrečné hodnocení akčního plánu, jehož součástí rovněž výstupy surveillance antibiotické resistence a spotřeby antibiotik v humánní i veterinární oblasti. Hodnocení následně předkládá ministru zdravotnictví a ministru zemědělství.

Datum zřízení

2009

Termíny jednání

1 x za 3 měsíce

Poslední aktualizace

25. 11. 2022 11:38:28

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace