Etická komise MZ

Účel zřízení

Řešení etických otázek v oblasti medicíny a zdravotnictví

Předmět činnosti

Poslání a náplň činnosti EK je stálým externím poradním sborem ministra pro etiku v medicíně, zejména pro řešení etických problémů, jež vyplývají ze zdravotní péče a z některých, s tím souvisejících činností, včetně etických aspektů biomedicínského výzkumu. EK MZ důsledně ctí a ve své práci tvůrčím způsobem aplikuje zásady Listiny základních lidských práv a svobod a hlavní mezinárodní dokumenty o lidských právech a jejich aplikace v biomedicíně. Při své činnosti zohledňuje zásady zakotvené v dalších závazných i doporučujících mezinárodních dokumentech a směrnicích pro oblast medicíny, zdravotnictví a v oblasti biomedicínského výzkumu. EK MZ je ve své činnosti, při přijímání stanovisek k etickým aspektům medicíny, zdravotnictví nebo biomedicínského výzkumu, jakož i při svém jednání a přijímání stanovisek k projednávaným etickým problémům, nezávislým orgánem. EK MZ plní především tyto úkoly: • v rámci vnitřního připomínkového řízení se vyjadřuje k návrhům legislativních norem, připravovaných Ministerstvem zdravotnictví; • zpracovává stanoviska k předloženým materiálům a vyjádření k etické stránce aktuálních problémů medicíny a zdravotnictví; • zpracovává koncepční materiály pro oblast medicínské a zdravotnické etiky; • je poradním orgánem etických komisí zřizovaných PŘO zdravotnických zařízení; • se souhlasem ministra poskytuje konzultace pro oblast medicínské a zdravotnické etiky a etiky výzkumu pro jiná ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy; • udržuje vztahy a rozvíjí spolupráci s Bioetickou komisí Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a s dalšími obdobnými komisemi na mezinárodní úrovni. EK MZ z vlastní iniciativy, nebo na vyzvání ministra plní dále tyto úkoly: • připravuje stanoviska k aktuálním etickým problémům medicíny, zdravotnictví a biomedicínských věd, • předkládá doporučení k řešení etických problémů medicíny, zdravotnictví a biomedicínských věd, • podílí se na tvorbě a inovaci koncepce vzdělávání zdravotnických pracovníků a členů etických komisí v biomedicínské etice, • udržuje kontakty s orgány profesních organizací zdravotnických pracovníků, odborných lékařských společností i s jinými institucemi a organizacemi zabývajícími se etikou lékařství, zdravotnictví a bioetikou v rámci ČR i v zahraničí, • iniciuje a podílí se na veřejné diskusi na aktuální témata biomedicínské etiky a etiky zdravotnictví a na informačních kampaních a vzdělávacích aktivitách určených pro širokou veřejnost. Ve vnější komunikaci EK MZ nejedná samostatně, předkládá svá stanoviska a doporučení ministrovi ke konečnému rozhodnutí. Samostatně jedná pouze v případě pověření ministrem. EK MZ neřeší konkrétní stížnosti pacientů na nesprávný léčebný postup či jiné selhání zdravotnických služeb nebo zdravotnických institucí

Datum zřízení

2021

Termíny jednání

1× za 2 měsíce

Poslední aktualizace

06. 06. 2022 10:17:42

Předseda
Místopředseda

Mgr. et. Mgr. Marek Vácha, Ph.D. přednosta Ústavu etiky 3. LF UK Praha

Členové

Ludmila Burgrová zástupce laické veřejnosti

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, ČSARIM, z.s., Brno

PhDr. David Černý, Ph.D. Ústav státu a práva AV ČR, Praha

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. Ústav státu a práva AV ČR ,Praha

doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice

MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D. přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, Praha

doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. přednosta Ústavu lékařské etiky Brno

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D, Th.D. teolog, bioetik, Třebíč

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. III. chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol, Praha

Jindřiška Pavlicová zdravotní sestra, Česká asociace sester Praha

MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. lékař intenzivista, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK Praha

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. všeobecný lékař, přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK Praha

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. přednosta, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Ostrava

PhDr. Martina Šochmanová, MBA náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu, IKEM Praha

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. Ústav pro humanitní studia 1. LF UK Praha

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. Masarykova univerzita Brno

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace