Národní rada elektronického zdravotnictví

Účel zřízení

Poradní orgán je zřízen za účelem efektivního zabezpečení činností a naplňování cílů Ministerstva zdravotnictví v oblasti digitalizace zdravotnictví v souladu s vládním programem Digitální Česko a se Strategickým rámcem rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (Zdraví 2030), schváleným vládou ČR usnesením ze dne 18. listopadu 2019 č. 817, a jeho specifickým cílem 2.3 Digitalizace zdravotnictví. Hlavním cílem práce Národní rady je koordinace aktivit rozvoje digitálního zdravotnictví, pravidelná komunikace problematiky digitalizace zdravotnictví k odborné i široké veřejnosti, navrhování případných legislativních i nelegislativních úprav řešení digitálního zdravotnictví, koordinace společných aktivit jednotlivých subjektů zastoupených v Národní radě v rámci evropských projektů digitalizace zdravotnictví.

Předmět činnosti

Národní rada: a. se vyjadřuje k aktuálním otázkám v oblasti digitalizace zdravotnictví včetně jeho financování a plní další úkoly dle aktuálního zadání ministra, b. vyhodnocuje předložené náměty a potřeby členů Národní rady a v případě shody navrhuje upřednostňování těchto požadavků, c. průběžně hodnotí uložené úkoly a průběžně monitoruje pokrok v realizaci prioritních záměrů, připravuje Výroční zprávu o stavu elektronického zdravotnictví v ČR, d. schvaluje podklady pro účely strategického plánování a rozvoje elektronického zdravotnictví, včetně predikcí pro dohodovací řízení, HTA analýz a programových dokumentů, e. identifikuje projekty, které by mohly být financovány z veřejných zdrojů, případně se spoluúčastí organizací zastoupených v Národní radě, f. předkládá návrhy na projekty s účastí organizací zastoupených v Národní radě, projednává využití dostupných zdrojů, g. podává podněty a připomínky ke strategickým dokumentům v oblasti výzkumu v oblasti elektronického zdravotnictví, h. řeší další úkoly požadované ministrem.

Datum zřízení

15.10.2021

Termíny jednání

zpravidla 2x ročně

Poslední aktualizace

20. 10. 2022 11:17:28

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace